Summitt Đêm Gây Quỹ! Summitt Family Night!

Summitt Đêm Gây Quỹ! 

Thứ năm, ngày 16 tháng 5 tại nhà hàng:

SUNFLOWER VIETNAMESE CUISINE
6001 W Parmer Ln Suite 440
Austin, TX 78727

20% đơn (ăn tại chỗ 4-9PM)
của quý vị sẽ được vào quỹ của trường

Xin quý vị nhắc với phục vụ là quý vị ủng hộ trường Summitt


Summitt Family Night!

Thursday, May 16 at restaurant:

SUNFLOWER VIETNAMESE CUISINE
6001 W Parmer Ln Suite 440
Austin, TX 78727

20% off menu (eat on-site from 4-9PM)
Your money will go into the school fund

Please remind the staff that you support the school Summitt

Categories